Contact

+66 98 246 7799

LinkedIn Facebook


Icon Menu

Let’s Grow

New!!!

White Paper

ผลประโยชน์ที่องค์กรธุรกิจจะได้รับ จากการประมวลผลแบบคลาวด์ ในเชิงเศรษฐกิจและกลยุทธ์

ศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรม และการใช้ระบบคลาวด์ของ 13 องค์กร ซึ่งตอบแบบสำรวจของเรา หลังจากนั้นเราจะเปรียบเทียบรายการค่าใช้จ่ายทาง IT ขององค์กรเหล่านี้ กับค่า industry benchmarks ดูรายการความสำเร็จที่เขาสามารถประหยัดได้ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ และเปรียบเทียบการใช้ไปในเรื่องของนวัตกรรมที่สูงขึ้น และสวนทางกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ลดลง
ดาวน์โหลด White Paper คลิกที่นี่