Contact

+66 98 246 7799

LinkedIn Facebook


Icon Menu

Let’s Grow

New!!!

White Paper

อันตราย 8 ประการจากการใช้ระบบ ERP แบบดั้งเดิม

ถึงเวลาแล้วที่จะเรียนรู้อันตราย 8 ประการจากการใช้ระบบ ERP ที่ล้าสมัยทำให้ท่านล้าหลังทางธุรกิจกว่าคู่แข่ง และปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ ERP ยุคใหม่ที่ทำงานอย่างมีบูรณาการบนคลาวด์ดังเช่น NetSuite ด้วยเหตุผลสำคัญลำดับต้น 4 ประการทางธุรกิจ คือ

1.ปรับปรุงธุรกิจให้มีความคล่องตัว
2.ความเร็วในการติดตั้ง (implementation) และการใช้งาน (deployment)
3.การมีคุณสมบัติและความสามารถทำงานใหม่ ๆ ออกมาใช้ได้เร็วขึ้น และ
4.การรองรับนวัตกรรมทางธุรกิจ
ดาวน์โหลด White Paper คลิกที่นี่
พิเศษสุด
สำหรับทุกท่านหรือทุกองค์กรที่กรอกข้อมูล download white paper
บริษัทฯ ยินดีมอบส่วนลด15% ให้ค่ะ